1-РКШда «Ахборот Хизмати» хонасида ахборот хизмати, тиббий хизмат сифатини яхшилаш ,беморларнинг согликни саклаш сохасига оид амалдаги конунчилик , беморларни бепул дори дармон билан таъминоти,овкатланиш тартиби ,муассада мавжуд тиббий ёрдам хажми ва турлари ,пуллик тиббиёт ёрдам курсатиш тардиб коидалари ва пуллик прейскурант нархларни хабардорлигини ошириш   максадида Узбекистон Республикаси ССВни 05.03 2012 г № 62 буйруги асосида иш юритилган . Беморларни тиббий ёрдам олишнинг барча жихатлари буича бирламчи хабардор килиш ва маслахат бериш хамда уларга курсалаётган тиббий хизматларни яхшилаш буйича тезкор карорларни кабул килиш .2014йил давомида 1-РКШ «Ахборот Хизмати» хонасига 913бемор ва фукаролар мурожат килишган ва маълумот ва тавсиялар олганлар. Муассага мурожоат этган беморлар ва уларнинг якин кариндошларининг согликни саклаш тизимида ва жумладан мазкур муассада бепул ва пуллик тиббий хизмат олиш билан боглик барча саволларга жавоб берилди Ахборот хизмати барча тегишли ахборот материалллари билан,кургазмалар, интернетга уланган алока воситаси(компьютер) билан жихозланган.Согликни саклаш бошкармасининг электрон тармогига уланган компьютер билан жихозлаш масаласи хам бажарилмокда.Лекин ССВ электрон тармогига уланиш ва ишлаш мурракаблашган сабабли узилмаган холда богланиш иложи болмади. Тиббий хизмат олишга клиник маршрутни (йулни) рационал танлаб олиш бирламчи маслахатлар ва тушунтириш ишлари олиб борилди беморлар ва уларни ишончли вакиллари билан шикоят ва таклифлар куриб чикилди. №375 ССВ буйруги асосида 1-РКШда тиббиёт туризмини ривожлантириш ,етук хорижий тиббиёт марказлари ва клиникалари билан узаро хамкорликни йулга куйилди. Чет элдан келган Хиндистон ва Корея   давлатларидан тажрибали профессорлар ва барча мутахасислар билан учрашувлар ташкил килинди.Бошка давлатларда даволанган ва операция булган беморларни ЦТП булимида кузатиш ва даволаш йулга койилди.

1-РКШ рахбарияти тамонидан «Ахборот Хизмати» хонаси   замонавий компьютер билан

Ва принтер билан жихозланди.Интернет тармоги узилмасдан алокада ва керакли маълумотлар УзбР ССВни интернет сайтларидан : «Мед портал.uz», «Минздрав.uz » , «Uzmedinfo.uz» ва бошка сайтлардан иш юритилмокда.

К.м.н., хирург высшей категорииp1010012

Юсупов Фарход Гафурович

Тел:+998(71) 233-43-42

 

p1010002 p1010003 p1010005 p1010007 p1010006 p1010009 p1010008 p1010010 p1010011